വീഡിയോ

ടൂത്ത് ബ്രഷ് ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കേജിംഗ് മെഷീൻ

9V ബാറ്ററി ബ്ലിസ്റ്റർ പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

സ്റ്റിക്കി ഹുക്ക് ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കേജിംഗ് മെഷീൻ

ക്ലാംഷെൽ പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൂത്ത് ബ്രഷ് പാക്കേജിംഗ് മെഷീൻ

9V ബാറ്ററി ബ്ലിസ്റ്റർ പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

AA/AAA ഇറാൻ ബാറ്ററി പാക്കേജിനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാറ്ററി ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കേജിംഗ് മെഷീൻ

പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാറ്ററി ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

2 സെൽ ബാറ്ററി പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

AC-350 ഓട്ടോമാറ്റിക് ബ്ലിസ്റ്റർ പേപ്പർ കാർഡ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

AC-320B ടൂത്ത് ബ്രഷ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

പേപ്പർ കണക്ഷൻ AC-12G ഉള്ള പേപ്പർ സ്ട്രോ മെഷീൻ

AC 320A ബ്ലിസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് മെഷീൻ

എസി 02 ഒറ്റ പേപ്പർ സ്ട്രോ പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

മൾട്ടി പെൻ ബ്ലിസ്റ്റർ പേപ്പർ കാർഡ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

AC-600 ചെയിൻ പ്ലാങ്ക് ബ്ലിസ്റ്റർ പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

എസി 12 പേപ്പർ വൈക്കോൽ യന്ത്രം

AC 350 റോട്ടറി ബ്ലിസ്റ്റർ പേപ്പർ കാർഡ് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ